Vãme

Guarita tá Protesto

Uri kurẽ tag kã ẽmã tỹ Guarita tá kanhgág ag tỹ protesto han mũ. Ag mỹ pã’i mág tỹ fóg ag pi tá kanhgág ag mỹ ag ki rĩr há han mũ. Saúde ki kar educação mỹ jẽnkamu pi tá jun mũ, vẽnhmỹ 1,2 milhões de tóg educação ki rãj mũ vã, hãra guarita tá pã’i ag pi ver tag ag tỹ nén ‘ũ han vég mũ. Kỹ ser tá kanhgág kar ag vỹ ẽmĩn mág nĩgfénh nỹtĩ nĩ ser.

Bruno Ferreira Unicamp ki

Kurẽ tỹ 28 kysẽ tỹ junho tag kã professor Bruno Ferreira vỹ UNICAMP ki Fórum de debates ra vár. Fórum Permanente Debate tag vỹ UNICAMP kãki Fórum kutã, tag hã to ag vỹ: “Inclusão e diversidade: políticas atuais e desafios para o futuro” ke mũ. Bruno Ferreira vỹ tỹ professor de História nĩ, kar ti vỹ UFRGS tá ti Mestrado em Educação han nĩ.

Ẽg gufã tỹ ẽg ré

Inh kósin

Inh kósin ag mré sog ẽg ga to ken ve.ngé é ãjag kóg carreteiro ki.Hã ra pi kãnhmar kutẽj hanỹ véjver. mỹr inh kre ag tỹ tẽgtũ nỹtĩ ag mỹ ga tun kỹ Hẽre mũ.mỹr ẽg jamã tõg sĩ ni.tag hãvé.

Kanhri vãme

ag

RS ki kanhgág ag Vẽmãn

Uri kurẽ ta 03 tag kã ẽg ga tỹ Rio Grande do Sul ki Kanhgág ag tỹ ẽmĩn 'e jagma nỹtĩ, ag tỹ ag ga to demarcação ta kãnhmar pa jé ke vẽ. Kỹ pa'i mág ta governo ag tỹ pã'i ta kanhgág ag mré vẽnhmãn mũ ser kysã ta junho tag kãki.

Ẽmã tỹ Brasil kãki kanhgág kar tỹ Vẽnhkajrẽn nỹtĩ ag vẽnhmãn ve

Centro de Culturas Indígenas, fóg ag ẽmã tỹ São Carlos tá Unversidade (UFSCar) tá vỹ kanhgág tỹ Vẽnhkajrẽn nỹtĩ ag mỹ vẽnhmãn tĩj mũ, kurẽ tỹ 02 kysẽ tỹ setembro kã. Hãra vẽnhmãn tag vỹ kurẽ ta 06 tá krỹg mũ kysẽ ta Setembro kã. Ũn tỹ vẽnhmãn tag han nỹtĩ ag tỹ Brasil kãki kanhgág kar ag tomẽg nỹtĩ, kar vẽr ũn tỹ vẽnhkajrẽn mũ ag jo nỹtĩ ag mré hã. Kurẽ tag kã ag vẽnhmãn vỹ nén ũ kar to vãme tĩj mũ: pã’i tỹ Governo tỹ kanhgág ag jo política han ja ãn mré hã ag tỹ to vĩj mũ, kar tỹ ver vẽnhkarẽn nỹtĩ tỹ nén kinhrãg jẽ to vãme tĩj mũ gé.

NONOAI (Nelson Xãgrê) to vãme.

Nonoai vỹ kanhgág ag ga ũ nỹ gé, ga tag vỹ Rio Grande do Sul kã nỹ. Ga tag vỹ to vãme ‘e nỹ, mỹr tỹ kurẽ tỹ 04 kysã tỹ maio prỹg tỹ 1978 tag kã kanhgág nĩkrén tỹ 1.100 ke ag vỹ fóg tỹ 1.300 ke kãfór ag pétãn mũ, ag ga tag ki. Pã’i mág tỹ Nelson Xãgrê ke mũn tag ti hã vỹ kanhgág ag mré fóg ag tỹ ag ga kãki nỹtĩ ag pétãn mũ.

Ẽg kurẽ

Kurẽ tỹ 26 kysẽ tỹ abril tag kã ẽmã tỹ “Fág Nhin” Lomba do Pinheiro-POA ki ẽg tỹ ẽg kurẽ han mũ. Brisil ki kanhgág kar ag tỹ kurẽ tỹ 19 kã han tĩ, ag mỹsinsér jé. Hãra jãvo ẽg tỹ “Fág Nhin” ki kurẽ tỹ 26 kã hã han tĩ.
Kỹ ser vẽnhkar tỹ ẽg mré kanhignhir kãmũ tĩ. Nĩka mág kar ójor sĩ nĩ sunsun ẽg tỹ tĩ, kar ẽg tỹ kurẽ tag kã vẽnhgringrén kãtỹvĩn tĩ gé.
Ũ ag tỹ kurẽ tag kã mora ke tĩ, ũn tatá fag mré hã. Kỹ hãvã ser.

Ẽg tỹ Móra ke

Ẽmã ta "Fág Nhin" Lomba do Pinheiro ki Kanhgág, Guarani kar Charrua ag tỹ vẽnhkanhir han nỹtĩ, ag tỹ jagnã kato móra ke vẽ. Ũ tỹ vẽnhkanhir tag han nỹtĩ ag hã vỹ tỹ "Fág Nhin" ki kanhgág ag nỹtĩ. Vẽnhkanhir tag vỹ kysã tỹ agosto kã ke nĩ ver, ti tũg ge vỹ tỹ kurẽ tỹ 01 kusã tỹ Dezembro kã ke nĩ. Kỹ ser ẽg tỹ kurẽ tag kã jagnã kato móra ke kar kuty kã jagnã mré vẽnhgringrén mũ, ẽg tỹ vẽnhkanhir tag han ja tugnĩ.
Ka tỹ ẽg mỹ sér tĩ, mỹr ẽg jykre ta ẽg mỹ ki kro ja tugnĩn.

IX ELESI

Porto Seguro (BA) tá IX ELESI.

Kurẽ tỹ segunda-feira, 22 kysẽ tỹ outubro kã IX ELESI vỹ kutẽ nĩ. IX ELESI vỹ IFBA kãki kutẽ nĩ. Ti kar ge vỹ kurẽ tỹ sexta-feira, 26 kã ke nĩ.

Kanhgág ag vẽ fóg ag mré política han mũ.

kurẽ tỹ 07 ne outubro, prỹg tỹ 2012 kã kanhgág tỹ ẽmã tỹ Inhacorá ki ke ag vẽ ag jo nỹtĩj ke ag vin mũ, fóg ag, kar kanhgág ag mĩ. Kỹ ser kanhgág tỹ Inhacorá ki ke ag vẽ fóg ag ẽmã tỹ são Valério do Sul ki kanhgág tẽgtũ nĩm mũ, ag hã vẽ tỹ Siduelio Miguel, José Carlos Cipriano Fongue kar Valmir Cipriano nỹtĩ, tag ag tóg ser prỹg tỹ vẽnhkómrégre(4 anos)ki kanhgág ag jagfỹ ẽmã mỹ nén ũ há jãvãnh ki nỹtĩ ser. Hã vẽ kanhgág ag tỹ ẽmã tỹ Inhacorá ki Política han jé ti kar kanhgág tỹ Vereador ki nỹtĩ jé ti ser.

Paraná tá kanhgág ag mỹ Computador

Ong (KAMURI) vỹ ẽmã tỹ Apucaraninha ta kanhgág ag mỹ computador tỹ 30 ke jãnãg mũ, UNICAMP tỹ mré. Ẽmã tag vỹ Londrina, Paraná kãki nỹ. Tá vẽnh kajrẽn nỹtĩ fag vỹ computador tag tỹ kanhgág ũ ag mré tỹ rãnhrãj mũ, ag tỹ “Kanhgág Jógo” ki ag tỹ nén ũ kinhra tỹ kanhgág ũ ag mỹ vinven jé.

Kãgra ki, Profa. Gilda Kuitá kar Profa Janaína Kuitá Rodrigues, Apucaraninha tá, linguista Fujimura mré.

Brasil ke kanhgág ag vĩ to vẽnhmãn

Kurẽ tỹ 20,21,22 kar 23, kỹsã tỹ agosto, prỹg tỹ 2012, ke vẽnhmãm mág vẽ ke mũ (I SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE A LÍNGUA KAINGANG). Tag tóg UNICAMP (SP) ki ke mũ, vẽnhmãn tag tóg kanhgág tỹ KAINGANG ag vĩ pẽ to kenĩ. Ẽmã tỹ BRASIL ki ke e ag tóg kanhgág vĩ pẽ tag kãmén mũ, kar ẽmã tỹ JAPÃO táke ki gé, kófa ti nĩ, ti kri prỹg vỹ tỹ 85 nĩ, OSAMU FUJIMURA, tag vỹ KAINGANG ag vĩ kãmén tĩ jé nĩgnĩ gé. Kanhgág e tóg tag vég mũ, RIO GRANDE DO SUL, PARANÁ kar SÃO PAULO mĩ ke, tag kar tóg ser fóg kajró mág ag mré vẽnhvĩ tag tóg gej mũ, ke mũ ser.

Unicamp SP ki kanhgág ag

Kanhgág ag kar fag vỹ Universidade de Campinas (UNICAMP) ki nỹtĩ nĩ. Ag tỹ I Simpósio de Língua Kingang vẽ. Kurẽ tỹ 23 tá tỹ krỹg mũ.