Vãme

UNICAMP VỸ KANHGÁG TỸ PROFESSOR JAPRẼR MŨ

Unicamp vỹ Kanhgág tỹ professor japrẽr mũ (Brasil kãki universidade mág ag kã'ũ vẽ) ti tỹ ta kãki tỹ professor jẽj ge vẽ, ti to Unicamp vỹ "Professor Kanhgág ta kajrãn tĩ" ke mũ. Ti jyjy vỹ Selvino Kókáj Amaral ke tĩ, ẽma tỹ Guarita/ RS tá ke ti vẽ.
Ti vỹ ag tỹ nĩgjãg nĩkrén tỹ 8 ke ag kãkã jẽ nĩ, ũn tỹ Unicamp ki rãnhrãj ge mũ ag mré. Kysẽ tỹ agosto kã ti tỹ rẽnhrẽj jẽ ki dezembro tá krỹg mũ prỹg tỹ 2017 tag kã.

Vãmén mré Vẽnhrán mãn

Inh as ãjag mré Site tag ki vãmén mãn ge tag to vĩj ge vẽ. Mỹr isỹ vãhã inh ĩn ki internet nỹ ser, kỹ sỹ kurã tag pãte tag ki vẽnhrán mãn mũ há ser. Kỹ isumẽm nĩ ser.

Vãme

Site tag vã háta vĩ nĩ, hãra sóg ve vãnh hag. Kỹ sóg inh login han mãn.
Kỹ sóg kãnhmar inh ẽmã ki nén ũ ta hẽn rikej fã tugtój mũ ajag mỹ,
inh vãme ki

Kỹ hãvẽ sỹ ajag mỹ tój ke tĩ.

Kókaj ti

Kókáj ti ta ẽmã ta Fág Nhin ki Vẽnhprũg kã vãkyn vẽ.

Brasil ki Pã'i mág fi kutẽm sór.

Uri kurẽ tag mĩ ẽg ẽmã mág ta Brasil mĩ vẽnh 'e vỹ ẽmĩn jagma vẽnhmãn mág mũ nĩ, ag tỹ nén ũ kaja mág mré nén ũ kórég tag tugnĩn pã'i mág ta Dilma fi kutẽm sór vẽ.

Professor ag vẽnhmãn.

Uri kurẽ ta terça 06 tag kã ãg ga ta Rio Grande do Sul ki professor kar ag mré fag vỹ vẽnhmãn nỹtĩ nĩ, Programa Rede de Saberes indígena ki nỹtĩ kar ag vẽ. Vẽnhmãn tag vỹ kurẽ ta quinta 08 tá krỹg mũ.

Kujá ag kurẽ.

Kurẽ ta 20, 21 kar 22 tag kã ẽmã ta Tupẽ Pãn POA - RS ki kanhgág ag vỹ kujá ag vẽnhmãn nỹtĩ. Ẽmã kar mĩ kujá ag vỹ ki nỹtĩ, kenjé prỹg kar kã kujá ag vẽnhmãn tag vỹ kysẽ ta novembro kã kutẽ tĩ.

Kanhgág to vãme ũ.

Kanhgág to vãme ũ vỹ vẽnhven mãn. Kenjé ẽg vỹ vãnhver ta Bororo ag hã nỹtĩ, vãsỹ ẽg tỹ vẽnhrĩnh ja fã ãn tugnĩn. Tag to vãme vỹ Portalkaingang tá sa nĩ, kar isa tó ja tag to kãgrá vỹ tá nỹtĩ nĩ gé. Hã ta tag nỹtĩ:http://www.portalkaingang.org/downloads/Kaingang_enfeite_ritual.pdf
Ha tá ve.

Saberes Indígena nas Escolas.

Semana tag kãmĩ ẽg tỹ ta Saberes indígenas nas Escolas ki ta Orientadores vỹ UFGRS ki vẽnhmãn mãn gé. Kurẽ tẽgtũ tá krũg tóg, vẽnhman tag ti; segunda, terça kar quarta kã.

Eleição to Vãme.

Kurẽ ta 26 kysẽ tag kã ẽg tỹ ta brasileiro kar tag vỹ presidente jé votar kej mũ, ũn ta 2019 tá krỹg ge mũ ẽn ti. Ẽg tỹ ta kanhgág tag mré hã ta kej mũ gé. Presidente Dilma fi tỹ kanhgág ag mỹ ga pipin ge to ver han há han tũ nĩ, hãra jãvo Aécio ti mỹ ẽg mỹ ga pipin mũ hãn?
Kỹ ẽg tỹ ta kanhgág tag vỹ votar ke há han ge nỹtĩ.

UFGRS ki ẽg vãnhmãn.

Uri kurẽ tag 19 kã kanhgág ta professores ag vỹ jagnã mré vẽnhman nỹtĩ nĩ, kenjé Mec ki programa Saberes Nas Escolas Indígenas vỹ kutẽ nĩ. Hãra vẽnhmãn tag vỹ uri tũg mũ, kỹ ser ẽg vỹ ẽg escola ra vẽnh kar jykre tag gég mũj mũ.

Toldo Imbú to vẽnhrá.

Toldo tag ti to vẽnhrá ta kutẽ hore, kenjé Toldo tag ti to vãme vỹ 'e tĩ vã. Hãra vãhã vẽnhkar ta vãme tag kinhrãg mũ ha ser. Ũ tỹ Toldo Imbú ti to á ve sór mũn ta Portal Kaingang (www.portalkanhgag.org) ki vej mũ, hã ve kãmã.

>> http://www.portalkaingang.org/downloads/imbu.pdf

Ẽg arũnũ ag mré conselho de classe.

Uri kurẽ tag kã ẽmã ta Fág Nhin ki escola ki profesores ag vỹ conselho de classe han nỹtĩ nĩ. Kỹ ser professores ag mré diretor vỹ arũnũ ag mré vãminmén há han. Hãra nén ũ kórég pi hãnrike mũ, vé ẽg jykre vỹ ki kro kãn.

Orientadores ag vẽnhmãn

Kurẽ ta 27, 28, 29 kusẽ ta agosto tag kã ẽmã ta Rio Grande do Sul ki professores ag vỹ UFGRS ki vẽnhmãn nỹtĩ nĩ. Kenjé ũn ta vẽnhmãn tag ki nỹtĩ ag vỹ ta Orientadores nỹtĩ. Kỹ vỹ ẽg mã há kar tĩ mỹr ẽg educação jé ke vẽ curso tag ti.

Kanhgág ag mỹ ônibus.

Uri kurẽ tag kã ẽmã ta Fág Nhin ki kanhgág ag vỹ ônibus há gỹjỹ ke mũ. Kỹ ẽg mỹ sér tĩ, mỹr ẽg hã nỹ ti vó mũ.