Vãme

Vãme

Site tag vã háta vĩ nĩ, hãra sóg ve vãnh hag. Kỹ sóg inh login han mãn.
Kỹ sóg kãnhmar inh ẽmã ki nén ũ ta hẽn rikej fã tugtój mũ ajag mỹ,
inh vãme ki

Kỹ hãvẽ sỹ ajag mỹ tój ke tĩ.

Kókaj ti

Kókáj ti ta ẽmã ta Fág Nhin ki Vẽnhprũg kã vãkyn vẽ.

Brasil ki Pã'i mág fi kutẽm sór.

Uri kurẽ tag mĩ ẽg ẽmã mág ta Brasil mĩ vẽnh 'e vỹ ẽmĩn jagma vẽnhmãn mág mũ nĩ, ag tỹ nén ũ kaja mág mré nén ũ kórég tag tugnĩn pã'i mág ta Dilma fi kutẽm sór vẽ.

Professor ag vẽnhmãn.

Uri kurẽ ta terça 06 tag kã ãg ga ta Rio Grande do Sul ki professor kar ag mré fag vỹ vẽnhmãn nỹtĩ nĩ, Programa Rede de Saberes indígena ki nỹtĩ kar ag vẽ. Vẽnhmãn tag vỹ kurẽ ta quinta 08 tá krỹg mũ.

Kujá ag kurẽ.

Kurẽ ta 20, 21 kar 22 tag kã ẽmã ta Tupẽ Pãn POA - RS ki kanhgág ag vỹ kujá ag vẽnhmãn nỹtĩ. Ẽmã kar mĩ kujá ag vỹ ki nỹtĩ, kenjé prỹg kar kã kujá ag vẽnhmãn tag vỹ kysẽ ta novembro kã kutẽ tĩ.

Kanhgág to vãme ũ.

Kanhgág to vãme ũ vỹ vẽnhven mãn. Kenjé ẽg vỹ vãnhver ta Bororo ag hã nỹtĩ, vãsỹ ẽg tỹ vẽnhrĩnh ja fã ãn tugnĩn. Tag to vãme vỹ Portalkaingang tá sa nĩ, kar isa tó ja tag to kãgrá vỹ tá nỹtĩ nĩ gé. Hã ta tag nỹtĩ:http://www.portalkaingang.org/downloads/Kaingang_enfeite_ritual.pdf
Ha tá ve.

Saberes Indígena nas Escolas.

Semana tag kãmĩ ẽg tỹ ta Saberes indígenas nas Escolas ki ta Orientadores vỹ UFGRS ki vẽnhmãn mãn gé. Kurẽ tẽgtũ tá krũg tóg, vẽnhman tag ti; segunda, terça kar quarta kã.

Eleição to Vãme.

Kurẽ ta 26 kysẽ tag kã ẽg tỹ ta brasileiro kar tag vỹ presidente jé votar kej mũ, ũn ta 2019 tá krỹg ge mũ ẽn ti. Ẽg tỹ ta kanhgág tag mré hã ta kej mũ gé. Presidente Dilma fi tỹ kanhgág ag mỹ ga pipin ge to ver han há han tũ nĩ, hãra jãvo Aécio ti mỹ ẽg mỹ ga pipin mũ hãn?
Kỹ ẽg tỹ ta kanhgág tag vỹ votar ke há han ge nỹtĩ.

UFGRS ki ẽg vãnhmãn.

Uri kurẽ tag 19 kã kanhgág ta professores ag vỹ jagnã mré vẽnhman nỹtĩ nĩ, kenjé Mec ki programa Saberes Nas Escolas Indígenas vỹ kutẽ nĩ. Hãra vẽnhmãn tag vỹ uri tũg mũ, kỹ ser ẽg vỹ ẽg escola ra vẽnh kar jykre tag gég mũj mũ.

Toldo Imbú to vẽnhrá.

Toldo tag ti to vẽnhrá ta kutẽ hore, kenjé Toldo tag ti to vãme vỹ 'e tĩ vã. Hãra vãhã vẽnhkar ta vãme tag kinhrãg mũ ha ser. Ũ tỹ Toldo Imbú ti to á ve sór mũn ta Portal Kaingang (www.portalkanhgag.org) ki vej mũ, hã ve kãmã.

>> http://www.portalkaingang.org/downloads/imbu.pdf

Ẽg arũnũ ag mré conselho de classe.

Uri kurẽ tag kã ẽmã ta Fág Nhin ki escola ki profesores ag vỹ conselho de classe han nỹtĩ nĩ. Kỹ ser professores ag mré diretor vỹ arũnũ ag mré vãminmén há han. Hãra nén ũ kórég pi hãnrike mũ, vé ẽg jykre vỹ ki kro kãn.

Orientadores ag vẽnhmãn

Kurẽ ta 27, 28, 29 kusẽ ta agosto tag kã ẽmã ta Rio Grande do Sul ki professores ag vỹ UFGRS ki vẽnhmãn nỹtĩ nĩ. Kenjé ũn ta vẽnhmãn tag ki nỹtĩ ag vỹ ta Orientadores nỹtĩ. Kỹ vỹ ẽg mã há kar tĩ mỹr ẽg educação jé ke vẽ curso tag ti.

Kanhgág ag mỹ ônibus.

Uri kurẽ tag kã ẽmã ta Fág Nhin ki kanhgág ag vỹ ônibus há gỹjỹ ke mũ. Kỹ ẽg mỹ sér tĩ, mỹr ẽg hã nỹ ti vó mũ.

Brasil ki kanhgág kar ag ta II Encontro Nacional de Estudantes Indígenas.

II Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, tag vỹ tỹ ENEI nĩ. Tag vỹ ku tẽj ge nĩ nĩ, kurẽ tỹ 04, 05, 06 kar 07 kã kysẽ ta agosto prỹg ta 2014 tag kã. Ti kutẽj ge vỹ tỹ Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Campo Grande, Mato Grosso do Sul tá.
Ha Terena Simone Eloy Terena vĩ mã kãgrá vogvo vej fã tá.
https://www.youtube.com/watch?v=VtAIQfEnHl8

Dunga ti

Kurẽ ta 22 kysẽ ta julho prỹg ta 2014 tag kã seleção brasileira vỹ técnico tãg nĩ ha, ti jyjy vỹ DUNGA ke tĩ, ẽg kar mỹ sér ta tĩ tag tugnĩn.