Ẽkré

Jãnkre

Jãnkre vỹ tỹ ẽg tỹ han fẽ nĩ. Ẽg tỹ jẽnkre vỹ tỹ rẽgró kar nỹgnĩ. Mỹr rẽgró vỹ mó nỹgnĩ, kỹ kanhgág fag vỹ fag ta kre kỹ rẽgró ẽn ti jãnkrég tĩ. Kỹ hã vẽ ser.

Gãr

Gãr vỹ tỹ ẽg ta krẽn fẽ nĩ, kar vỹ tỹ vẽjẽn nĩ gé. Gãr krãn ẽg ta tĩ, ẽg tỹ ti mog kar ko jé. Ẽg tỹ kãn kỹ ẽg vỹ ga kãki kanẽ régre ketũmỹr ũn tẽgtũ tỹ ga nor kãki fón kỹ kri gan mũ. Kysẽ kri nũr tẽgtũ kã gãr tỹ ser móm tĩ, ãn kã ẽg tỹ ser gãr tánh ko tĩ. Tag pãte gãr vỹ tãn tĩ, kỹ kanhgág ag vỹ gãr tar ẽg rynran tĩ, ag tỹ ta ẽmĩ han kỹ grãg jé.
Gãr vỹ ver ti tãn kar ser tóg tĩ, ãn ki ẽg vỹ gãr tóg tỹ kajka, pise kar kyfe han tĩ. Kar ver gãr vỹ tỹ ẽg mẽg tỹ porko, garĩnh, monh, kãvãru jẽn fẽ nĩ. Hã kỹ ẽg tỹ gãr ki rĩr há han ge nĩ.

Kógũnh

Kógũnh vỹ tỹ ẽkré nĩ. Ka kã’ũ vẽ gé kógũnh ti. Hãra kangág ag vỹ ka tag ti féj tỹ kógũnh ke mũn tag han tĩ. Ag tỹ kógũnh han jé kanhgág ag vỹ ka tag ti féj kre kỹ ti kãgãg han vén tĩ. Ag tỹ kógũnh ti féj kãgãg han ta mrãnh Ken jé kanhgág ag vỹ pĩ han kỹ pĩ ti ẽn kri kógũnh féj tỹ kri ven-ven ke tĩ.
Kógũnh ẽn féj tỹ ser tóg kar kỹ ag tỹ ti tynyn ti kréj ki, kỹ ser ti tynyn kar kỹ ag tỹ runja ki kujẽn kỹ goj rỹ ty ki mĩn kỹ ser kron tĩ. Tag hã to kanhgág ag vỹ kógũnh ke tĩ.


Vãn

Vãn vỹ tỹ nãn kãmĩ tỹ ẽkré nỹtĩ. Vãn ag vỹ tẽgtũ nỹtĩ: vãnvãgsa, vãn pẽ karvãn kanér. Vãnvãgsa vỹ tỹ kregroso kar tỹ kãj kan há nĩ. Kar vãn pẽ vỹ tỹ kre téj, kre kãsir,han há nĩ. Jãvo vãn kanér vỹ tỹ kre téj kar kre kẽsir han há nĩ gé, hãra pi há tỹvĩ nỹtĩj mũ mỹr vãn kanér tỹ kãnhmar kógnãj tĩ.
Hãra ver vãn pẽ vỹ tỹ gren han há nĩ gé mỹr ti jujar vỹ tynyr nỹtĩ, kỹ kanhgág ag tỹ vẽn pẽ tỹ vãfy kar hynhan tĩ gé.
Kanhgág ag mỹ vãn tỹ vãfy vỹ tỹ rãnhrãj há nỹtĩ, ti tỹ kykén kar jujãn há tugnĩn. Kỹ kanhgág ag tỹ nãn kãra mũ kamẽ nỹtĩg nĩ, ag vãn ta ag jãvãnh kỹ kre jé.


Gufã Gãr

Gufã Gãr

Jyjy tũ vẽ

Vĩvãnh ag vĩ

Ẽg tỹ vĩ ha tag tog kanhrãn tĩge. mỹ ẽg escỹora ta gir tag ge tĩ. hã kỹ ẽg tỹ professor tog kanhrãn
(Fágtẽ, Carreteiro)

Krẽkufár ag jyjy tag nỹtĩ

Rio Grande do Sul ki kanhgág ag goj kẽmĩ krẽkufár jyjy hẽvẽ gemũ: ryn, von, pénhkár gufẽ ror, gufẽ tej, vẽn féj, ragro sĩ, gro, pirỹ, kẽkróg japỹn, pirãju, krẽkufár-pẽ, krẽkujẽ kemũ. kỹ isóg pir
(Mauro Sẽgre)