Nén ũ kórég kar

Ẽg kurẽ tu vĩ

Hỹỹỹỹỹ! inh régre, inh kẽke,
Krĩ kaga,vãsarénh.............
Kurã kar, ka sỹ vég tĩ,
à kumỹr tũ ke ti!

Inh régre,inh kẽke,
Ũ ag ne kanhrãn vãnh nỹtĩ!
à vê há han vãnh,
à Fe há ẽn vê tũ ag nĩ!

à fỹ,vỹ ã kyvénh mré vóg tĩ!
Ga tag jê!
Hãra tupẽ vỹ vej mũ!
Ũ tỹ tar há tag ti!
Hãre kã inh vỹ kutãj mũ,
ag jykre kóreg tag tugrĩn!

Ẽg kurã kã !...................
Ẽg vỹ, ẽg tũg já tu mỹ hág-há tĩ!
Ẽg nãn, goj, krẽkufár, nén ũ kar tũg já ẽn ag!
Kỹ ẽg tỹ nén ũ tu mỹ hág-há tĩ ẽn tỹ,

Nén ũ kórég ja

Ga tag ki tỹ nén ũ kamã tĩg ja nĩgtĩ vẽ, hãra tỹ tũ ke mũ gé. Ga tag ki tỹ fág kamã nĩgtĩ vẽ, hãra tỹ tũ ke mũ. Goj há ên ag tỹ kórég kóntỹvĩn mũ, krẽkufár tỹ tũ kerãnĩ nĩ há. Ẽg tỹ ki ẽgfirĩnh fã hã vẽ, kar ẽg
tỹ ki vẽnhkugpejfã vẽ, ẽg krẽ ag mré. Jẽsĩ 'e ẽn ag tỹ tũ ke mũ gé, uri tỹ kórég tỹ vĩ tĩ,nén ũ há ẽn tỹ tũ kẽn kỹ. Ẽg pi nén ũ há ẽn ve mãn mũ, kỹ ẽg tỹ jag nỹ mré, ẽg ga kirĩr kej ke nỹ tĩ gé.

Nãn mré goj kirĩr ke

Kanhgag ag vỹ ag nãn tỹ tu ke rã tỹ vẽnh kutãn nỹtĩ nĩ,mỹr fóg ag vỹ ka kykym mũ kar ag vỹ nén ũ kórég tỹ mĩ vãn mỹ ha,nén ũ kãgter ja mré hã kỹ vỹ nãn kókén mỹ ha.Kar ũ ag vỹ nãn kugprũn mũ mỹr nãn pi rã nén ũ pũn há nĩ mỹr nãn ga ag vỹ kugprũr mũ gé,kỹ vỹ pir kej mũ nãn ga ti mỹr ka ag vỹ rinrĩr nỹtĩ jẽnger vỹ nỹtĩ gé mỹr nãn vỹ ver mẽg nỹtĩ.Nén ũ kirĩr ke ũ hã vỹ tỹ goj nĩ gé,mỹr fóg ag vỹ nén ũ kórég tỹ goj ki vãm mỹ ha, hã kỹ goj vỹ kavéj nỹtĩ krẽkufár vỹ tu ke rã nĩ ha goj ki risu tugrĩn.Hã kỹ kanhgag ag vỹ tu vãsãn ge nỹtĩ nén ũ kórég tỹ ag nãn kar goj ki kãrã mág tu nĩn jé mỹr tỹ ẽg r