Tỹgtỹnh

Kókaj ti

Kókáj ti ta ẽmã ta Fág Nhin ki Vẽnhprũg kã vãkyn vẽ.

Tỹgtỹnh

Legenda: 
Kókáj ta bajre ki tỹnh
Tỹgtỹnh

Vẽnhgrén.

Vẽnngrén vỹ tỹ vẽnh kar ta han fẽ nĩ. Mỹr ẽg mỹsér kỹ ẽg vỹ vẽnhgrin-grén tĩ, ẽg pir mỹ, ketũmỹr régrég ka kegé. Ũ vỹ majre tỹvĩn tá vẽnhgrén tĩ, kar ũ vỹ ti ĩn tá vẽnhgréntĩ gé. Kỹ ẽg vỹ ẽg vẽnhgrén ki kagtĩg ra ẽg vỹ kinhrãg tĩ. Hãra kejẽn ũ ag vỹ ag pénmigmé ãn kã hã vẽnhgrén tĩ, mỹr ag vỹ ag fe há ãn kã mã'ãg mé nỹtĩ. Kỹ vẽnhgrén vỹ ẽg tar há han tĩ, ẽg mỹ há ta tĩgnĩ kar.

Jurupari ag vãkyn.

Guarani ag.

Xingú ag.

Terena fag vẽnhgringrén.

Terena fag vẽnhgringrén.

Ẽmã ũ tá kanhgág vẽnhmỹ ag tỹgtỹnh.

Inh vẽkyn.

Legenda: 
Isa inh ẽmã ki vẽkyn vẽ.
Inh vẽkyn.