Kanhgág to vãme

conteúdos que dizem respeito à história do povo Kaingang

Kanhgág kãsir ag.

Legenda: 
Inh aluno ag vẽ.
Kanhgág kãsir ag.

Gĩr tẽgtũ.

Ẽmã tỹ Guarita tá kanhgág vỹ ti prũ fi mỹ krãg, ti jyjy vỹ fóg vĩ ki Odacir ke tĩ. Hãra tá doutor ag tỹ ti prũ fi nĩgjãg mỹr fi nug kãki fi krã ne tóg tẽgtũ nỹtĩ nĩ. Kỹ vỹ kanhgág kar ag mỹ vẽnhmỹ tĩ tag tugnĩn, mỹr ẽg pi ver kanhgág tỹ krãg vãgnin tẽgtũ han to vãme ũ mã m´re kinhrá nỹtĩ ver Brasil tag ki.

Kanhgág kar ag rá

Fág Nhin ki Alunas fag.

Legenda: 
Inh aluna fag vẽ.
Fág Nhin ki Alunas fag.

Jamré.

Ẽg Tỹ jamré ken kỹ ẽg vỹ ũn tỹ ẽg ve fi mré nĩj ge ẽn to ke vẽg tĩ. Kar ẽg tỹ ũn tátá fi to jamré fi ken kỹ fi vỹ tỹ ẽ régre mré nĩj ẽn nĩ.
Hãra tag tỹvĩn pi jégtĩ, mỹr isỹ ũ fi to ketũmỹr ũ ti to jamré ken kỹ fag vỹ inh kósin ti ketũmỹr inh kópsin fi mré nĩj mũ ẽn fag nỹtĩ gé.

Kanhgág kãgrá

Kanhgág kãgrá

Gĩr jo kurẽ pẽ.

Gĩr ag kurẽ vỹ tỹ kurẽ tỹ 20 dezembro kã ke pẽ nĩgnĩ vẽ, ONU vỹ gĩr kurẽ tag fi ka nĩ vẽ, mỹr kurẽ tag vỹ tỹ Dia Universal da Criança nĩ. Kurẽ tag vỹ prỹg tỹ 1959 kã Declaração da Criança mré Convenção dos Direitos da Criança 1989 to han ka nĩ. Hãra ẽmã mág tỹ país ag vỹ ag kurẽ pẽ vin tĩ.
Brasil ki

Uri kurã tỹ 31 tỹ kysã tỹ agosto kã

Uri kurã tag kã ẽg tỹ kaingang tỹ UFSC ki vẽnhkanhrãn nỹtĩ vỹ site tag ki ge kỹ ẽg mré kanhgág ũ ag mỹ to vãmén nỹtĩ, ag hã vỹ tỹ Guarani kar Xokleng ag nỹtĩ. Ẽg kar tỹ curso to vẽnhkanhrãn nỹtĩ vỹ tỹ linguagem nĩ.

IBGE ta kanhgág ag to censo han (2010)

Prỹg ta 2010 kã IBGE ta censo han ja ki, kanhgág ag nĩkrén vỹ tỹ ũn ‘e tỹ 3° nỹtĩ, brasil ki. IBGE mỹ kanhgág ag nĩkrén vỹ tỹ 37.470 nĩ. Kanhgág ag nĩkrén tag kãki 31.814 ag vỹ ag ẽmã pẽ kãtá nỹtĩ. Kanhgág ag nĩkrén kãfór ag hã vỹ tỹ Tikuna ag nỹtĩ, Amazonas tá, ag 46.000 tá krỹ nỹtĩ. Tikuna ag nón Kaiowá-Guarani ag vỹ 43.000 tá krỹ nỹtĩ, Mato Grosso do Sul tá, kar ser kanhgág ag vỹ ser 37.470 tá krỹ nỹtĩ.