Kanhgág on line

Sobre língua Kanhgág na internet

Kanhgág Jógo

Kanhgág Jógo

Kanhgág mỹ hẽn?

Kanhgág mỹ hẽn?

VẼNHKANHRÃN TO RÁ

ẼMÃ Tỹ LIGEIRO KI ẼG TóG VENHKANHRÃN NỹTĨ Kỹ TÓG ẼG Mỹ SÉR TĨ,MỹR ẼG GĨR KANHRÃN KE VẼ.ẼG KAR TO ARũNũ AG Mỹ RÁN JÉ MỹR AG KI KANHRÓ NỹTĨN JÉ GÉ

web Indigena to véme

ũri kurã tỹ 7kỹso tỹ outubro ki ẽg tóg jagmre venhmãm mũ ẽg kanhgag jogo to vemén mãn je mỹr tóg professor mỹ
ha pe nĩj mũ gĩr ag kanhrãn je. ag kar ẽg rikén ge ke nẽ,ag kre mỹ .Mỹr tog ser tavĩ tĩ~eg mẽm ũ e kanhrãn tĩ
mỹr ti ko ran kỹ mỹj ke mũ .ũn ran já fag vỹ nỹ tĩ kanhri fi kar fágte fi kar Neusa fi

Ãjag mỹ há inh mré ke!

Ãjag mỹ há inh mré ke!
Ũri ãjag tóg nén ũ ki kanhrãnrãn mãn ma ke ra?Inh sỹ ãjag vej há ke tóg inh sỹ selvino tỹ rán ja tag ven kỹ.kejẽn tóg ẽg tỹ jagnẽ vej ke tá kryg mũ hãra ke ra.
Ha vé ãjag kar jé vẽnhkanhrãnrãn há han tĩ,ãjag tỹ kar inh kóm tãmĩ ẽg mré kanhgág ag mỹ vẽnhránrán jé gé.Tỹ vĩ ve ver kar inh mỹ vẽnhránrán nĩ gé.
Ãjag kar mỹ nhun ke mág.

Professor ag vẽnh mãn, Toldo Chimbangue tá

Kurã tỹ 20, 21, 22, 23 kã, kysã tỹ julho prỹg tỹ 2010 kã.
Professor ag tỹ vẽnhmãn.
Chimbangue ki Eskóra Fen'nó ki. Êmã ũ tỹ ke ag tỹ kãmũjẽg gé. Konda ag kar Nonoai ag ke gé. Kurso tag tỹ ẽg mỹ há vyr. Ễg tỹ nenũ kanhrãnrãn jé, jag ã mré.
Kurso tag vỹ ẽg gĩr mỹ vĩnven ke nĩ.
Ẽg tỹ gĩr mỹ ẽmã kar, ẽn vĩnven jé. Computador ã ki, ẽg ẽg kãme tovãnh tũg jé.

( Janete, João Batista e Marcos Garcia)