ũn tỹ ũ

Goj vẽnhmỹ

Goj vẽnhmỹ vỹ tỹ vỹsỹ ẽg si tỹ jyjyn ja nĩ, hỹ ka tóg goj vẽnhmỹ ke mũ.

Gufã fi ter

Ẽg tỹ kurẽ tỹ 07, kysẽ tỹ Outubro prỹg tỹ 2010 kã Ẽmã tỹ Ligeiro ki 'Kanhgág Jógo' ki Oficna nĩm nỹtĩ ra, nén ũ tỹ hẽnriké. Ẽmã tag ki ag tỹ gufẽ ũ fi to Agusta Rosa ke mũ fi tỹ tũg, fi prỹg tỹ 100 ra ke vẽ ham. kanhgág tag fi tỹ ta professora Iraci Antônio fi mỹnh fi nĩ vẽ.
Kỹ ser ẽg tỹ oficina nĩm ta krỹ ke sĩ han mũ ver, kurẽ 07 kã, ẽg tỹ oficina ki professor kar ag tỹ Ẽmã tỹ Ligeiro ki ke ag kar fag mré Agusta fi kri "jẽn" to mũ kãn jé.

VIII ELESI Dourados (MS) tá

VIII Encontro sobre Leitura e Escrita em Sociedades Indígenas tỹ kurã tỹ 24-28 kã, kysã kri nũr tỹ maio kã, ẽmã tỹ Dourados (MS) tá ta kutẽj mũ, UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados tá.

Fóg ag ẽmã tỹ Miraguaí ki ke

Uri kurã tỹ 10 ke kysẽ kri nũr tỹ feverero prỹg tỹ 2010 kã ẽg tóg fóg ag ẽmã tỹ Miraguaí ke mũ tag ki vẽnhkanhrãnrãn kãmũ mãn mũ.Ẽg tỹ ẽg vĩ rán kar,vẽnh kãgrá mré vẽnh kãgrá vogvo tỹ kãputanor kĩ vin kinhrãgrãg ge vẽ.
Kỹ ha mẽ,ẽg mỹ há tỹvĩ ta tĩ,mỹr projeto kamuri tag tóg ẽg ki há han mũ,mré ũ pi ẽg mỹ vé ké ge kej mũ ẽg vĩ ta tũ ke sór nỹ ẽn tũg tũ nĩn jé. Mré tag tugrin ẽg kanhgág tỹ ẽgno tá kãmũ tag ag tóg ve kỹ ki vẽnhkanhrãnrãn sór mũ gé.

(Kréngre - Guarita)

Nén ũ kar to jykre

Nén ũ tỹ ãg mãn nỹtĩ kar ãn,ga ki mur pẽ hã vỹ ãg mỹ há tĩgnĩ,há kar tỹ tĩgnĩ
hãra vẽnhkar jykre pi ge nĩgtĩ,hãkỹ ũ vỹ ẽg mỹ kókén tĩ,kỹ nén ũ kar vỹ jagãgtar
nĩgtĩ ser.

Inh régre fag

Inh régre fag

Guarita tá kanhgág ag

Guarita tá kanhgág ag

Kanhgág mré fóg

Kanhgág mré fóg