Vẽnh-kajrẽn

Kre tu vĩ tẽgtũ.

Ẽg ta nén ũ to vãmén jé ẽg vỹ ti to nĩgjãg vén ge nĩ, hã kỹ isa vẽnhrán ka sa ũ to vãmén gen vỹ tỹ KRE nĩ. Ẽg tỹ kre to nĩgjãg kỹ ẽg vỹ ti to vãme tẽgtũ vej mũ, ag hã vỹ nỹtĩ:
- Kre = vãfy;
- Kre = ẽg fa;
- Kre = nén ũ kam ti plural ( inh mỹ gãr kam sg. Inh mỹ gãr kre pl.).
Ky ser tag jémãn kỹ ẽg tỹ ũ ag kajrẽn há han mũ, mỹr ẽg tỹ KRE ti to vãme tẽgtũ kinhra nỹtĩj mũ ser.

Jãnhmĩ

Ẽg tỹ nén to vĩj ge vỹ tỹ ẽg tỹ to jẽnhmĩ ke mũ ẽn nĩ. Mỹr vẽnh kar tỹ han fẽ vẽg tĩ, hãra ẽg pi vẽnh vĩ tag to nĩgjẽg tỹvĩn tĩ. Kỹ hãra vẽnh vĩ tag vỹ tỹ nén ũ há tỹvĩ nĩgtĩ, mẽg tỹ ũ jẽnhmĩn kỹ ẽg vỹ ẽg tỹ ti há ẽn ven nĩ. Kar ẽg vỹ ũ tỹ ẽg to há ẽn kinhra nĩj mũ ti tỹ ẽg jẽnhmĩ ẽn tugnĩn, hã kỹ vẽnh jẽnhmĩ tag vỹ to vãme 'e nĩ, mỹr ẽg kãmĩ véké ẽg jẽnhmĩ ẽn ag vỹ nỹtĩ gé.

UFRGS ki ẽg vãnhmãn.

Kurẽ ta 07, 08, 09 tag kã kanhgág ta 15 ke kar guarani ta 05 ke ag vỹ UFGRS ki professor ag mré vẽnhmãn nỹtĩ nĩ. Kenjé MEC vỹ projeto ũ jãnãj ge nĩ nĩ ag tỹ kanhgág kar guarani ag mỹ curso nĩm jé, prỹg tag kã. Ka ẽg vỹ ag tỹ hẽren ka projeto tag han ge to ag jykre tugtó nỹtĩ nĩ ser.

Ana da Luz Fẽno

Legenda: 
Fi tỹ ter, Ana da Luz Fortes do Nascimento, Toldo Chimbangue tá.
Ana da Luz Fẽno

Ẽg Pronomes ag

Ẽg vĩ ki pronomes ag vỹ ge nỹtĩ:

Inh-
Ã/Ẽ-
Ti-
Fi-
Ẽg/Ãg-
Fag-
Ãjag-
Ag-
Fag

Tag pãte ser kanhgág vĩ ki ẽg tỹ vẽnhrá nón nĩgjãg kỹ rán ge nĩ.

Kanhgág kãsir ag tỹ aula to mũ mãn.

Uri kurẽ ta 24 tag kã kanhgág ag ẽmã kar mĩ kanhgág kãsir ag vỹ aula to mũ nỹtĩ ha. Kenjé ẽmã ta Rio Grande do Sul ki vẽnh kar ag vỹ jagnã mré aula to mũ kãn nỹtĩ nĩ, kỹ ser kanhgág ag vỹ ag tũ to mũ nỹtĩ ha ser ke gé.

Prof. Valmir Jẽsĩ

Legenda: 
Prof. Valmir Jẽsĩ Cipriano, Inhacorá (RS) tá.
Prof. Valmir Jẽsĩ

Ẽmã tỹ Votouro tá Vẽnhmãn kutãj ge.

Prỹg 2014 tag kã Kanhgág Jógo jo nỹtĩ ag vỹ ẽmã ta Votouro tá vẽnhmãn han mũ, semestre tag kã ver. Ag tỹ Kanhgág Jógo kãki professores ag tỹ hẽren ka ta rãnhrãj ge to ag kajrãn mũj ge vẽ.

KA to vãme

(Ka) to vãme vỹ 'e tĩ. Mỹr ẽg tỹ (ka) ken kỹ ẽg vỹ nén 'ũ régre to nĩgjãg ge nĩ, hã vỹ tỹ:
1º (ka) - Ka vỹ mág jẽ.
2º (ka) - Ka vỹ inh pra.

Hã kỹ ẽg vỹ ẽg vĩ ketũmỹr ẽg vẽnhrán kỹ vẽnh ki ẽmẽj ge nĩ, ũ tỹ ẽg vĩ mẽg mũ ẽn tỹ vẽnh kygnã tũg jé.