Kanhgág vĩ

Hino Nacional Brasileiro Kanhgág vĩ ki


1- Goj sĩnvĩ tỹ Ipiranga fyr tá nỹtĩn kỹ
Ũn tar ũn mũmẽg vẽnh prẽr vỹ mẽ há tĩ
Kurã vỹ kupũn mũ, ẽg mỹ sér tĩn kỹ
Hãra ẽn kỹ ẽg hã nỹ vyr mỹ nỹtĩ.

Ag ri ke pẽ, ẽg nỹ tĩ ha
Ẽg tỹ ag kamẽg jãvãnh ja tugnĩn ke vẽ
Ag krẽm ke tũ, ẽg nỹtĩ ha
Tag hã ve jé ẽg tỹ ag kamẽg jãvãnh nĩ.
Tag ki ẽg nỹtĩ ẽg tũ pẽ ki salve, salve!

Brasil tag hã vỹ, ẽg mỹ sér pẽ ti nĩ
Jag nẽ to há kỹ ẽg jatun mỹ nỹtĩ.
Kuty kỹ ẽg kanhkã tá krĩg sĩnvĩ vég tĩ
Krĩg ũ tóg ẽg mỹ tỹ cruzeiro ve nĩ.
Éhé ti nĩ, sĩ tũ ti nĩ ẽg ga tag ti

Kanhgág vĩ to vãme

Ẽg ẽmã, tỹ Brasil kemũn kãki, ẽg vĩ tóg 'e tavĩ tĩ. Mré ẽmã ũ tá kãmũja ag tóg 'e tavĩ tĩ gé. Tag tugrĩn fóg ag tóg, Brasil tũ taki vỹ "diversidade cultural"nĩ ke tĩ.
Hãra tóg kenỹ kenjé, tag hã kãki ẽg tóg vẽnh vég mũ gé. Fóg ag tỹ ẽg ki kãge tũki, ẽg vĩ pi tu vẽnhrá ja nĩ; gera ẽg si ag pi ẽg kajrãn ja fã tũ, nỹtĩ; ẽg mỹ ag tóg 'ó tugtó kỹ ge vẽ ketĩ, hã ka iskóra vẽnh vin ven mũn kã ẽg tóg kanhrãnrãn sór mũ. Ẽg kajrãn sór tag hã kãmĩ ẽg tóg, ẽg vĩ ta ũn sór mũ, mỹr ẽn kã fóg ag vĩ hã ne tu vẽnhrá kamã tĩ.