Kanhgág vĩ

Almir tỹ Volmar mré vãmén

Kanhgág ti tỹ ẽg vĩ ki tỹnh

Irai tỹ Kurso

Kurã tỹ 18 kar 28 ne julho prỹg tỹ 2011,kã ãg tỹ Irai ki kurso ki vẽnh kainhrẽn nỹtĩ.

Kanhgág vĩ ki tỹnh

Vãme Nĩgjãg

Isa uri jag mỹ nén ũ to vĩj ge ta tỹ ẽg tỹ "kanhgág Jógo" kãki "vẽme" nĩgjãg ge to ke nĩ. Mỹr vãme 'e ta vẽnh kar ta ránrán tĩ, hãra ẽg pi kijẽn "kanhgág Jógo" Ra ge mág tĩ, hã kỹ ẽg tỹ vãme ũ ki kagtĩg nỹgnĩ. Hã kỹ isa ser ãjag kar mỹ pini ke mũ, vãme ve sór nĩ mỹr tag hã jé ẽg tỹ nén ũ kar kinhra nỹtĩj mũ ser.

kanhgág ag tỹ curso han

vẽnhkajrãn

vẽnhkajrãn

Vẽnhkaga

Tã mĩ ẽmã kar mĩ tóg vẽnhkaga mré vẽnhkãgter to vãme kamã tĩ. hãra sa ẽn to vãmén sór pijé,sa ẽg vẽnhkajrãn
(Miguel Ribeiro, Guarita)

Kanhgág vĩ ki kajrẽn

Sa vãnhver kanhgág vĩ ki vẽnhrán ka ham, sa kanhgág vĩ ra traduzir ken jé, texto ti ham. Ãn ki sa verbo tag... frase ve kar sa ver, ser nón lê ken kãn kỹ sỹ ser tã tá isỹ jykrén mũ ham. Ketũn kỹ sỹ kijãn hẽremũn, sa frase ũ han kỹ ham: “inh panh tỹ rẽgró ko tĩ”; ke ja mũ hẽ tóg ham “inh panh ta rẽgró ko tĩ”. Kỹ sa ser traduzir ken jé, ta javo tỹ fóg vĩn ki ta “meu pai come feijão” kej mũ, “meu pai come feijão”. Ka sa ser traduzir ken kỹ sa ser, verbo vigvej mũ, verbo ta tỹ marcador de sujeito tag vég tĩ gé ham. Ãn ki hã ta traduzir ke há tĩgnĩ.