Ẽmã

Xapecó

Sa + ẽgminko. Kanhgág jamã tỹ Xapecó vỹ Santa Catarina kẽkẽ nỹ. Ga tag ti kãmur vỹ tỹ 15.623 hectares nỹ.

Guarita

Ẽg jamẽ tỹ Guarita vỹ Rio Grande do Sul kẽkẽ nỹ. Ga tag ti kãmur vỹ tỹ 23.406,87 hectares nỹ, hãra ver ga tag kuju kãfór vỹ tỹ nãn-pẽ nỹ. Ti ken kri kanhgág ĩn vỹ nỹtĩ, ga tag hã kri ‘ũ ag tỹ ẽkrẽn tĩ. Guarita ki kanhgág tỹ 7.000 ke kãfór tỹ nỹtĩ, ‘ũn tỹ kanhgág vĩ tó há mré ‘ũn tỹ tó vãnh mré. Ẽg jamẽ tag ki pa’i mág tỹ pir nĩ, ti hẽ to ẽg tỹ cacique ke tĩ, uri cacique ti jyjy vẽ Valdones Joaquim ke tĩ. Hãra ver Guarita ki setor ag tỹ 12 ke nĩ, ag jyjy hãnỹ nỹtĩ:

• Bananeiras