Gĩr kanhig-nhir

Legenda: 
Ẽmã tỹ Fág Nhin ki gĩr kanhignhir vẽ.
Gĩr kanhig-nhir