Kanhgág ag vãkyr to Vãme.

Prỹg ta 1957 kã ẽmã mág ta Paris tá "Museu do Homem" (frances ag vĩ ki: "Musée de l'Home") ag vỹ Brasil ki kanhgág kar ag vãkyr nón kagá (SPI ag mỹ). Ũ tỹ ag jo jẽ fi jyjy Simone Dreyfus-Roche ke mũ.
à ta vãkyr tag mẽ sór ka internet ki vẽnhrá tag rán nĩ:
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_E_1957_011_001/