IBGE ta kanhgág ag nĩkrén.

IBGE vỹ censo han prỹg ta 2010 kã, kỹ kanhgág ag to site ta Portal Kaingang vỹ to rán. Ve ra ti to rá tỹ www.portalkaingang.org ki. Tugnỹm ra.