Vẽnhprũg

Kurẽ tỹ 03 kysẽ tỹ agosto prỹg tỹ 2013 kã vỹ ẽmã tỹ "Fág Nhin" Lomba do Pinheiro - POR/RS ki vỹ vẽnhprũg tĩ. Ũn prũg ge ti jyjy vỹ Carlos Roberto Ribeiro ke tĩ, kanhgág vĩ ki jyjy vỹ "garĩnh kuka" ke tĩ. Ũn tỹ mré nĩj ge mũn fi jyjy vỹ Claudia Loureiro de Carvalho ke tĩ, kanhgág vĩ ki fi jyjy vỹ "Tuj"ke tĩ.
Kỹ tỹ vẽnhkar mỹ há tĩ, ag mỹsinsér ke tugnĩn.