Krygféj

Krygféj ag (morcegos) tỹ tã tĩra pygfa tĩ. Ag tãgtã jé ag fártãryj tỹ ag pãn mré ag nĩgé féj tigtéj to grãn kekỹ sa, mỹr ag nĩgnó mré ag nĩgé féj tóg tigtéj tỹvĩ nỹ tĩ. Ta kasĩn vera, kasĩn pi jé, mré Krygféj pi tỹ kasĩn kẽke nĩ mỹr tỹ rá téj nĩ, jo kasĩn tóg rá ror nĩ, jag nỹ jamré ag vẽ.
Krygféj ag tóg mũja kar nỹtĩ, ẽg ga tag kri. Ag pi mág ve nỹtĩ, ag en ki ag kufy hã vỹ tỹ 100 grama ty krỹ nĩ. Ag jẽn fẽ tóg ta ’ũ tỹvĩ nĩ jẽnja kar ag tóg nỹ tĩ, kurã tá nũgnũr kỹ ag tóg kuty kỹ hã jãn pa tĩ, ag nũgnũr jé ag pi jésĩ nĩg ẽn ge han ka nĩn tĩ, mỹr ag tỹ nén ’ũ to sa sa kekỹ nũgnũr tĩ.Krygféj ag pi kanã há tỹvĩ nỹgtĩ, hãra ag tóg kyr tar tỹvĩ nỹtĩ, ag kyr hã jamãn kỹ ag tóg nén ’ũ jo ranh ke tĩ, mỹr ti kỹr hãnỹ nén ’ũkãnĩ kỹ ti nĩgrẽg to vỹn ke tĩ, hẽ tugrĩn tóg nén ’ũ vẽg tĩ.
Krygféj fi tóg krég pin tĩ prỹg kãmĩ, fi nũgje tóg régre sa, fi kósĩn kónẽg tóg fi nug to sa kỹ mog tĩ, fi tã mũn javo tóg ti nỹ fi to sag tĩ. Ãn hã kã sa kỹ tóg ti tẽj ke tykrỹg mũ gé.
Krygféj kar ag tóg mĩr ty krỹg kren kỹ nĩ, ag ’e tavĩ ra ag kãke tẽg tỹ vĩ tág vẽnh kyvénh kronkron tĩ. Uhn tẽgtũ tag tugrĩn ti ke ag tóg kórég kar nỹtĩ ve nỹtĩ. Krygféj tỹ vẽnhkyvénh kron tĩ hãnỹ ĩn kuprã mĩ mũ nĩ ke mũ tág ag tỹ vẽnh mẽg pran kỹ ẽg tỹ ẽg mẽg kygtãg ge nĩ ke tũ mỹr tóg ju kỹ vẽnh mỹn mũ.
Krygféj ’ũ ag tóg kaféj tỹvĩ jẽn nỹgtĩ. Ag hã-ã-nỹ kaféj krẽgkrẽg han mũ nĩ kemũ kutyn kãmẽ.
’Ũ ag tóg kakanẽ tỹ vĩ ko tĩ gé jo, ag hã-ã-nỹ kakanẽ fy tỹ ẽgóho mĩ krãnkrãn mũnĩ kemũ kutyn kãmĩ.
Uhn kajró ag tóg krygféj ag tó vẽnhkairãn ja nĩgnĩ, hã kỹ ag tóg krygféj to ag tỹ ẽg mỹ nén ’ũ há han ja pi kãsir nỹtĩ ke mũ. ’Ũ ag tóg nén ’ũ kãsir tavĩ ko to mũ nĩ, ke mũ, tag ag hãnỹ nén ’ũ kórég tỹ ẽg kri rũ kamẽg ge mũ, ag tũg tũra nenẽ kutyty nén ’ũ kórég tỹ pir kej mũ vã ã jykren ki? Jésĩ ag nũgnũr mũnjo.’Ũ ag tóg ver nén ’ũ nĩ ko tĩ gé, tag ag tóg: kasĩn pỹn, pépo kar jamũje ko mũg tĩ. Jo ’ũ ag tóg krẽkufár mũg tĩ gé jo. Hã kỹ krygféj ag pi kórég ve nỹtĩ a hã-ã-nỹ nãn vẽnhgrun han mũ nĩ ke mũ, ag jãn ’e tugrĩn.

(Miguel Ribeiro e Roseli Sales)

morcego1.jpg