Centro de Formação róm mãn ge.

Kanhgág ag ẽmã tỹ Inhacorá ki governo vẽ Iskóra mág fãg mũ, pryg tỹ 08 ke tóg nĩ ha, tag kã ag tóg papé tu ke mũg tĩ, kar ag tóg ĩn hyn han mũ gé, kar ĩn tag kãmĩ nén ũ vin ge jãvãnh ag tóg mũ ge.
Uri tóg ser kẽjẽ ha, Governo vỹ róm ge mũ, tag ta pã’i mág fi jyjy vẽ Diana L Weiler ke mũ, kanhgág ag vẽ tá rãnhrãj mũ ha ke gé, nén ũ tóg tagtá e tỹvĩ nỹtĩ.
Kanhgág kar ag mỹ ke vẽ Iskóra tag ti, ẽmã tỹ R.S ki ke ag. Kỹ pã’i ag tóg fóg ag mré tag tu ken vẽ, mỹr kanhgág krẽ vẽ e tỹvĩ tĩ uri, mré iskóra vẽ uri kanhgág kar ag mỹ tỹ nén ũ há nĩ.
KANHGÁG JÓGO ki ve ke mĩ, tag hã ki Iskóra tag kãme vẽ saj ke mũ.
(Jẽsĩ)