Vãme

Inh as ãjag mré Site tag ki vãmén mãn ge tag to vĩj ge vẽ. Mỹr isỹ vãhã inh ĩn ki internet nỹ ser,...
Site tag vã háta vĩ nĩ, hãra sóg ve vãnh hag. Kỹ sóg inh login han mãn. Kỹ sóg kãnhmar inh...
Kókáj ti ta ẽmã ta Fág Nhin ki Vẽnhprũg kã vãkyn vẽ.
Uri kurẽ tag mĩ ẽg ẽmã mág ta Brasil mĩ vẽnh 'e vỹ ẽmĩn jagma vẽnhmãn mág mũ nĩ, ag tỹ nén ũ kaja...

Andila tỹ ũn kanhgág vãme tó