Vãme

Unicamp vỹ Kanhgág tỹ professor japrẽr mũ (Brasil kãki universidade mág ag kã'ũ vẽ) ti tỹ ta kãki...
Inh as ãjag mré Site tag ki vãmén mãn ge tag to vĩj ge vẽ. Mỹr isỹ vãhã inh ĩn ki internet nỹ ser,...
Site tag vã háta vĩ nĩ, hãra sóg ve vãnh hag. Kỹ sóg inh login han mãn. Kỹ sóg kãnhmar inh...
Kókáj ti ta ẽmã ta Fág Nhin ki Vẽnhprũg kã vãkyn vẽ.

Kanhgág ag kãme / Karine Emerich