Vãme

Site tag vã háta vĩ nĩ, hãra sóg ve vãnh hag. Kỹ sóg inh login han mãn. Kỹ sóg kãnhmar inh...
Kókáj ti ta ẽmã ta Fág Nhin ki Vẽnhprũg kã vãkyn vẽ.
Uri kurẽ tag mĩ ẽg ẽmã mág ta Brasil mĩ vẽnh 'e vỹ ẽmĩn jagma vẽnhmãn mág mũ nĩ, ag tỹ nén ũ kaja...
Uri kurẽ ta terça 06 tag kã ãg ga ta Rio Grande do Sul ki professor kar ag mré fag vỹ vẽnhmãn nỹtĩ...

Andila tỹ ũn kanhgág vãme tó